Zusammen lernen

”Zusammen lernen” er en samling af tekster om seks temaer:

Samlingen er møntet mod tyskundervisningen i 9. klasse. Eftersom teksterne har forskellige sværhedsgrader og udformninger, vil en del af teksterne med fordel kunne anvendes til undervisningen i 10. klasse. Det kan ikke udelukkes, at læreren, der arbejder med differentieret undervisning, også vil kunne drage fordel af de lette tekster, for eksempel af de små fortællinger, i undervisningen i 8. klasse.

Samlingen er kraftig struktureret med henblik på genkendelighed og gennemskuelighed. Denne struktur har til formål at lette lærerens didaktiske arbejde, samt at give eleven pejlemærker og en lettere og mere overskuelig arbejdsgang over længere forløb. Til hvert emne knyttes forskellige typer tekster, som skulle udfylde fagets fastlagte målsætning omkring ”Fælles mål” med henblik på teksternes indhold, alsidighed og forskellighed.

  1. Små fortællinger (cirka 150-200 ord): Disse små fortællinger danner en introduktion til temaet, og belyser temaet fra flere forskellige indfaldsvinkler. De er lette at gå til og vil tiltale de fleste elever. Der er tale om lette tekster med begrænset ordforråd og simple sætningskonstruktioner.
  2. Essays, noveller, eventyr, interviews, rejseberetninger (cirka 300-400 ord) Der er tale om små litterære tekster af forskellig art knyttet til temaet, med henblik på at berige sproget og at udvide temaet i sociologisk, litterært eller historisk perspektiv.
  3. Sagprosa i form af facts og viden omkring emnet (varierende længde) Små tekster eller artikler, som giver konkret indblik i kulturelle forhold eller samfundsforhold.

Alle teksterne er redigeret centralt med henblik på indlæring af de vigtigste ord og udtryk for det valgte tema. Ordvalget i teksterne er i sin helhed forsøgt nøje afstemt med det sprogniveau, som ønskes i 9. klasse. På basis af repetition styrkes det centrale ordforråd, som gør eleverne i stand til frit og nuanceret at udtrykke egne tanker i hverdagskommunikation. Til alle tekster er der angivet normalsidetal i bunden af siden.

Til hver tekst er der knyttet fem spørgsmål. De første fire spørgsmål er generelle forståelse- og kontrolspørgsmål, hvor svarelementer typisk kan hentes i teksten. Det sidste spørgsmål er som regel et åbent spørgsmål, der retter sig mod elevens egne holdninger. Spørgsmålet giver eleven mulighed for, at udtrykke eget synspunkt ved hjælp af gloser og argumenter fra teksten. 

Efter hver tekst foreslås en eller flere aktiviteter og leg, som eleverne, i samarbejde og på tværs af klassen, kan hjælpe hinanden med at løse på forskellig vis. Der findes en beskrivelse af disse forløb og lege sidst i bogen. Opgaverne til teksterne har først og fremmest til hensigt at fremme elevernes mundtlige færdigheder. Desuden findes i hvert afsnit en ”quiz og byt” opgave for hele klassen, som kan anvendes som forberedelse til den mundtlige prøve. Spørgsmålsark til hvert emne kan naturligvis også benyttes i andre sammenhænge. Eftersom klasserne kan være meget forskellige, må læreren vurdere om opgaverne passer elevgruppen og anvende dem, der er mest hensigtsmæssige i forhold til klassesammensætningen. I hvert afsnit findes også forslag til skriftlig opgave.

Det originale ved tekstsamlingen er, at råskitserne og inspirationen til teksterne, såvel sagprosa samt den litterære produktion, hovedsagligt er baseret på elevernes egne ideer og skriftlige produktion. Teksterne udtrykker de unges situationer, håb, bekymringer og glæder. De reflekterer de problematikker, de oplevelser og de drømme, de unge møder i hverdagen. Samlingens noveller og essays tager udgangspunkt i de unges fantasi. Målet er, at eleverne oplever en genkendelighed, en autenticitet og en nærhed, der inciterer til refleksion, og skaber en ekstra motivationsfaktor til at arbejde videre med stoffet.